ගර්භනී අවධියේදී සිදුවන පෙනීමේ වෙනස්වීම් පිළිබද ඔබ දැනගත යුත්තේ මොනවාද?

ගර්භනී අවදියේදී කාන්තාවකගේ ශරීරය තුල විවිධ වෙනස්කම් සිදුවේ. ඔබ ගර්භනී කාන්තාවක් නම්, එම කාල සීමාව තුල ඔබට අජිරණ තත්ත්වයන්, වළලුකර, පාද සහ මුහුණ ඉදිමීම් දක්නට ලැබේ.

Read more

ශ්‍රවණාධාර සවි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හා එහිදී ඔබ අවධානය යොමු කළයුතු කරුණු

සංවාද ඇසීමට වෙහෙසීමෙන් හෝ ඔබේ රූපවාහිනියේ ශබ්දය නිරන්තරයෙන් සීරුමාරු කිරීමෙන් ඔබ වෙහෙසට පත්ව සිටිනවාද? එයට විසඳුම ඔබ සිතනවාට වඩා පහසු විය හැකිය.

Read more