ශ්‍රවණාධාර සවි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හා එහිදී ඔබ අවධානය යොමු කළයුතු කරුණු

සංවාද ඇසීමට වෙහෙසීමෙන් හෝ ඔබේ රූපවාහිනියේ ශබ්දය නිරන්තරයෙන් සීරුමාරු කිරීමෙන් ඔබ වෙහෙසට පත්ව සිටිනවාද? එයට විසඳුම ඔබ සිතනවාට වඩා පහසු විය හැකිය.

Read more