ගර්භනී අවධියේදී සිදුවන පෙනීමේ වෙනස්වීම් පිළිබද ඔබ දැනගත යුත්තේ මොනවාද?

ගර්භනී අවදියේදී කාන්තාවකගේ ශරීරය තුල විවිධ වෙනස්කම් සිදුවේ. ඔබ ගර්භනී කාන්තාවක් නම්, එම කාල සීමාව තුල ඔබට අජිරණ තත්ත්වයන්, වළලුකර, පාද සහ මුහුණ ඉදිමීම් දක්නට ලැබේ.

Read more